METODOLOGIE PRIVIND MONITORIZAREA, EVALUAREA ȘI

ASIGURAREA CALITĂȚII

STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

  I. Terminologie

 Art.1 Termenii și expresiile utilizate au următoarele semnificații:

a) studii universitare de doctorat – ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării științifice, capabile de inserție pe piața muncii înalt calificate. Acestea constau în formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare și inovare și constituie o experiență profesională de cercetare, finalizată, după susținerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului de doctor;
b) student-doctorand – studentul înmatriculat în programul de studii universitare de doctorat;
c) conducător de doctorat – cadrul didactic sau cercetătorul, cu experiență în domeniul cercetării științifice, care coordonează activitatea studentului-doctorand în urma dobândirii acestui drept în conformitate cu prevederile art. 166 din Legea educației naționale nr. 1/2011;
d) program de studii universitare de doctorat, denumit în continuare programul de doctorat – totalitatea activităților în care este implicat studentul-doctorand, relevante din punctul de vedere al studiilor universitare de doctorat;
e) teză de doctorat – lucrarea științifică originală elaborată de către un student-doctorand în cadrul studiilor universitare de doctorat, condiție legală pentru obținerea titlului de doctor;
f) instituție organizatoare de studii universitare de doctorat, denumită în continuare IOSUD – instituția care are dreptul de a organiza programe universitare de doctorat;
g) școală doctorală – o structură organizatorică și administrativă constituită în cadrul IOSUD și care oferă sprijinul necesar pentru desfășurarea studiilor de doctorat într-o anumită disciplină sau tematică disciplinară ori interdisciplinară.

 II. Domeniu de aplicare

Art.2.  Regulamentul se aplică în cadrul Universității din București („Universitatea”), în calitate de instituție organizatoare de studii universitare de doctorat („IOSUD”), sub coordonarea consiliului pentru studiile universitare de doctorat („CSUD”), pentru școlile doctorale acreditate sau autorizate provizoriu din cadrul IOSUD și domeniile de studii universitare de doctorat din structura acestora.

Art.3.  Școlile doctorale funcționează în cadrul facultăților Universității. Prin excepție, o școală doctorală poate funcționa în structura a două sau mai multe facultăți sau in subordinea directă a CSUD.

 Art.4.  Universitatea organizează, prin școlile doctorale, studii universitare de doctorat științific.  Programul de studii universitare de doctorat este organizat de școala doctorală, sub coordonarea CSUD.

III. Activități și responsabilități

Art. 5. Coordonarea activității de monitorizare, evaluare și asigurare a calității în cadrul școlilor doctorale este responsabilitatea CSUD care adoptă măsurile necesare pentru asigurarea calității studiilor universitare de doctorat, pentru buna desfășurare a evaluărilor periodice ale școlilor doctorale și conducătorilor de doctorat și pentru respectarea normelor de etică și deontologie de conducătorii de doctorat și studenții doctoranzi

 Art.6.  Asigurarea calității proceselor de predare, învățare, cercetare desfășurate în cadrul unei școli doctorale reprezintă responsabilitatea tuturor membrilor școlii doctorale.

Art.7.  Activitatea desfășurată în cadrul școlilor doctorale este monitorizată permanent de consiliul școlii doctorale, de conducerea facultății căreia aceasta îi aparține sau a CSUD în cazul școlilor doctorale care funcționează în subordinea directă a acestuia.

Art.8. Raportul anual al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Universității din București oferă date, informații și analize despre organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat.

Art.9. Periodic, dar nu mai târziu de 5 ani, CSUD realizează o evaluare internă la nivelul tuturor școlilor doctorale care se finalizează printr-un raport privind Activitatea Universității din București ca IOSUD.

 Art.10. Fiecare școală doctorală elaborează un raport de autoevaluare care este prezentat CSUD în vederea avizării și integrării în raportul de autoevaluare al IOSUD.

 Art.11. Evaluarea internă va urmări, la nivelul fiecărei școli doctorale, cel puțin următoarele aspecte:

a. Activitatea proprie a consiliului școlii doctorale;
b. Resursa umană a școlii doctorale și acoperirea subdomeniilor;
c. Analiza capacității școlii doctorale de a atrage candidați la studii de doctorat, a numărului de candidați la admitere și de doctoranzi înmatriculați;
d. Modul de organizare a studiilor doctorale;
e. Programul de pregătire bazat pe studii avansate;
f. Programul individual de cercetare (inclusiv facilitățile de cercetare);
g. Manifestări științifice & publicații;
h. Contribuția școlii doctorale la componenta de cercetare a Universității din București;
i. Cooperări instituționale și co-tutele (naţionale, internaţionale, interdisciplinare);
j. Internaționalizarea;
k. Proiecte de cercetare și de sprijinire a formării doctorale;
l. Dimensiunea etică și integritatea academică;
m. Durata studiilor doctorale;
n. Analiza ponderii și cauzelor eșecurilor (exmatriculări, teze invalidate etc.) ;
o. Teze de doctorat susținute;
p. Realizări notabile ale doctoranzilor și ale alumnilor școlii doctorale (de ex. publicații, premii, contracte prestigioase de cercetare postdoctorală );

Art.12. Evaluarea internă va lua în considerare și sistemul de criterii, standarde și indicatori de calitate utilizați în evaluarea și acreditarea școlilor doctorale aprobați la nivel național, la momentul realizării procesului de evaluare.

Art.13. Evaluarea internă la nivelul IOSUD, al unei școli doctorale sau al unui domeniu de studii universitare de doctorat se va realiza, ori de câte ori va fi necesar, pentru demararea unor procese de evaluare externă, dacă legislația sau interesele Universității impun aceasta.

Art.14. În intervalul dintre două evalări interne, CSUD poate solicita și evaluarea unor componente specifice activității școlilor doctorale, în acord cu interesele instituționale ale Universității și cu principiile asigurării calității.

Art.15. Rapoartele școlilor doctorale și Raportul  privind Activitatea Universității din București ca IOSUD se vor finaliza cu propuneri de îmbunătățire a activității la nivelul școlii doctorale, respectiv al IOSUD, însoțite fiecare de un plan de măsuri pentru perioada următoare.

Art.16. În cazul apariției unor disfuncții, care pun în pericol asigurarea calității studiilor universitare de doctorat și/sau menținerea acreditării școlii doctorale, consiliul școlii doctorale poate propune măsuri mergând până la retragerea calității de membru al școlii doctorale pentru un conducător de doctorat. Această propunere se comunică conducătorului de doctorat vizat, care are dreptul să transmită școlii doctorale un punct de vedere motivat într-un interval de o săptămână de la data comunicării; în cazul transmiterii unui asemenea punct de vedere, consiliul școlii doctorale invită pe conducătorul de doctorat la o analiză comună și decide dacă menține sau nu propunerea de retragere a calității de membru al școlii doctorale. Propunerea consiliului școlii doctorale este apoi supusă avizării de către conducerea facultății de care aparține școala doctorală și aprobării de către CSUD.

Art.17. Monitorizarea implementării planului de măsuri la nivelul IOSUD revine CSUD, iar la nivelul școlilor doctorale, consiliilor școlilor doctorale.

EU e-Privacy Directive