Metodologie privind acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții-doctoranzi din Universitatea din București

 

 I. Preambul

Art. 1. Universitatea din București (în continuare „Universitatea”), în conformitate cu misiunea instituțională asumată, sprijină activitatea studenților-doctoranzi, contribuind totodată la crearea unui climat de echitate în vederea prevenirii abandonului universitar, respectiv pentru a crește gradul de accesibilitate la studiile universitare de doctorat.

Art. 2. În acest sens, Universitatea sprijină performanța studenților-doctoranzi printr-o varietate de mijloace, folosind în acest scop atât fondurile de la buget, prin granturile doctorale, cât și fondurile provenite din alte venituri proprii.

Art. 3. Prezenta metodologie reglementează următoarele tipuri de burse și alte forme de sprijin pentru studenții-doctoranzi:

a) Forme de sprijin pentru stimularea performanței academice
b) Burse pentru susținerea studenților-doctoranzi cu probleme sociale
c) Forme de sprijin pentru studenții-doctoranzi aflați în situația de risc de abandon

Art. 4. Cererile pentru acordarea burselor și celorlalte forme de sprijin prevăzute în prezenta metodologie se avizează de conducătorul de doctorat, de directorul școlii doctorale și de decan, și se aprobă de către directorul CSUD în limita bugetului aprobat.

Art.5. Directorul CSUD prezintă anual Consiliului de Administrație un raport cu privire la aplicarea prezentei Metodologii.

 II. Forme de sprijin pentru stimularea performanței academice

Art. 6. Universitatea sprijină o serie de activități de cercetare științifică ale studenților-doctoranzi, pornind de la următoarele obiective:

a) creșterea vizibilității studenților-doctoranzi în mediul academic;
b) stimularea mobilității și angajamentului social ale studenților-doctoranzi;
c) creșterea gradului de internaționalizare a școlilor doctorale;
d) organizarea în cadrul Universităţii a unor conferințe cât mai relevante, cu impact atât la nivel național, cât și internațional;
e) desfășurarea activității de cercetare a studenților-doctoranzi.

Art. 7. Prin Procedura privind încurajarea performanței în activitatea de cercetare a studenților-doctoranzi, Universitatea sprijină: :

a) participarea studenților-doctoranzi la manifestări științifice naționale și internaționale;
b) efectuarea stagiilor de cercetare/documentare/pregătire doctorală;
c) efectuarea stagiilor în străinătate pentru doctoranzii în cotutelă internațională;
d) susținerea conferințelor școlilor doctorale și a publicațiilor acestora;
e) asigurarea materialelor necesare activității de cercetare a studenţilor-doctoranzi.

Art. 8.

(1) Studenții-doctoranzi care nu beneficiază de școlarizare pe locuri finanțate de la buget, se bucură de formele de sprijin prevăzute la art. 7, în acest scop fiind alocat un procent de cel puțin 5% din totalul sumelor aferente taxelor de școlarizare încasate de la studenții-doctoranzi doctoranzi de la forma de învățământ cu taxă.

(2) Studenții-doctoranzi care nu beneficiază de locuri finanțate de la buget şi obțin performanțe deosebite în activitatea de cercetare, performanțe concretizate în publicații și alte forme de valorificare a rezultatelor activității de cercetare, pot beneficia de deduceri din taxa de școlarizare, în baza unei hotărâri a școlii doctorale, cu avizul CSUD.

III. Burse pentru susținerea studenților-doctoranzi cu probleme sociale

Art.  9. Universitatea are o politică de stimulare a înmatriculării studenților proveniți din medii sociale dezavantajate, indiferent de ciclul de studii urmat (licență, masterat sau doctorat).

Art. 10. În vederea integrării sociale și a sprijinirii studenților-doctoranzilor proveniți din medii socio-economice dezavantaje, sunt acordate două tipuri de burse:
a) Burse sociale
b) Burse sociale ocazionale

Art. 11.

(1) Bursele sociale au rolul de a asigura condiții minime de subzistență pentru studenții-doctoranzi proveniți din medii
(2) socio-economice defavorizate, în vederea susținerii acestora pe parcursul studiilor universitare de doctorat.
(3) Bursele sociale se acordă pe toată durata ciclului de studii universitare de doctorat rămasă de parcurs de studentul-doctorand din momentul depunerii solicitării, fără a depăși 3 ani din momentul înmatriculării acestuia.
(4) Dosarul de bursă socială este verificat anual, la începerea unui nou an universitar, în cazul în care studentul-doctorand își exprimă dorința de a continua să beneficieze de acest tip de bursă.
(5) Bursele sociale nu au limită de vârstă, cu excepția celei prevăzute la art. 12 alin (1), la care această limită este de 40 ani.

Art. 12. Beneficiază de burse sociale, următoarele categorii de studenți-doctoranzi:
(1) studenții-doctoranzi orfani de unul sau ambii părinți
(2) studenții-doctoranzi pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
(3) studenții-doctoranzi bolnavi de TBC, care se află în evidența unităților medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular și cu orice alte boli cronice pe care Senatul UB sau CSUD le pot lua în considerare .
(4) studenții-doctoranzi a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

Art. 13. Cuantumul burselor sociale se stabilește pornind de la cuantumul minim propus anual de către Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), ținând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă și cazare și este cel puțin egal cu cel stabilit de Senatul Universităţii pentru bursa echivalentă pentru ciclurile de studii licență și masterat.

Art. 14. Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat stabilește cuantumul bursei sociale, ținând cont de prevederile art. 13 din prezenta metodologie.

Art. 15. Pentru studentul-doctorand cu vârsta de până la 26 de ani, determinarea venitului lunar mediu net al familiei acestuia se realizează luând în calcul veniturile părinților și ale copiilor aflați în grija lor, respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soție, copii dacă este cazul, luând în calcul:
(a) veniturile salariale și asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
(b) și completările ulterioare;
(c) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în gradul I de invaliditate, precum și pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative și indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
(d) venituri obținute din activități agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
(e) alocațiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
(f) alocații de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
(g) venituri obținute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
(h) ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale și din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum și cele de aceeași natură primite de la alte persoane, cu excepția indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizațiile pentru: risc maternal, maternitate, creșterea copilului și îngrijirea copilului bolnav;
(i) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deșeurilor prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naționale finanțate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
(j) drepturile în bani și în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenții-doctoranzi și elevii unităților de învățământ din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională și persoanele civile, precum și cele ale gradaților și soldaților concentrați sau mobilizați;
(k) orice venituri realizate din activitățile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
(l) orice venituri realizate din meserii liberale și din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
(m) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea acestora la 12.

Art. 16. Pentru studentul-doctorand cu vârsta peste 26 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va calcula ținând cont doar de veniturile personale ale acestuia și ale persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soție etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 17. În vederea acordării burselor sociale, studenții-doctoranzi trebuie să depună următoarele documente justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în una dintre tipurile de burse oferite:
a) înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație pe propria răspundere în acest sens, însoțită de documentele care atestă acest lucru;
b) pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate;
c) copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinților, dacă este cazul;
d) certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în prevederile art. 14 alin. (2) din prezenta metodologie.

Art. 18. Candidații la concursul de admitere care se înscriu într-unul din cazurile prevăzute la art. 12 alin.(1)-(4) și prezintă la înscrierea la concursul de admitere documentele prevăzute la art.19, după caz, sunt scutiți de taxa de înscriere.

Art. 19. În cazul candidaților declarați admiși care se înscriu în situația prevăzută la art. 12, aceștia vor fi scutiți de taxa de înscriere, urmând să beneficieze de bursă socială în primul an de studii, fără a mai depune alte documente justificative.

Art. 20. Studenții-doctoranzi pot beneficia ocazional, la cerere, pe baza documentelor justificative, și de următoarele tipuri de burse sociale, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă:

(1) bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei-doctorande sau studentului-doctorand a cărui soție nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază minim net la nivel național și constă într-o bursă pentru naștere și lăuzie și o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut, care se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut;
(2) bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces în timpul studiilor universitare de doctorat al unei rude de gradul I a studentului-doctorand.

Art. 21. Cuantumul acestor burse este similar cu cel stabilit de Senatul Universităţii pentru bursele similare acordate studenţilor Universităţii de la studiile de licenţă şi masterat, dar trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul lunar al bursei sociale.

Art. 22. Bursele prevăzute la art. 12 și 20 pot fi acordate oricărui student-doctorand, indiferent de modul de finanțare al studiilor (cu taxă/fără taxă).

Art. 23. În cazul studenților-doctoranzi care sunt în regim „cu taxă” și beneficiază de prevederile art. 12, se poate acorda o scutire parțială de plata taxei de școlarizare pentru perioada în care aceştia beneficiază de bursa socială.

IV: Forme de sprijin pentru studenții-doctoranzi aflați în situațiile de risc de abandon

Art. 24. Universitatea consideră prioritară sprijinirea studenților-doctoranzi aflați în situație de risc de abandon. În acest sens, se consideră că există o situaţie de risc de abandon atunci când studentul-doctorand întâmpină:
a) Dificultăți financiare majore
b) Probleme generate de suprasolicitare și stres

Art. 25.
(1) Studenții-doctoranzi care sunt în șomaj pentru o perioadă mai mare de 3 luni, beneficiază de scutire de taxă pe perioada șomajului.
(2) În vederea acordării sprijinului prevăzut la art. 27 alin. (1), studenții-doctoranzi vor prezenta următoarele documente:
a) Adeverință de șomaj, la o perioadă de 3 luni
b) Raport de activitate lunar

(3) În cazul în care situația se prelungește pentru o perioadă mai mare de 12 luni, aceștia vor trebui să facă dovada anual pentru următoarele:
a) Îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute pentru intervalul de 12 luni în planul individual de doctorat
b) Participarea la minimum o conferință națională de profil cu comitet de program, dovedită prin programul conferinței
c) Publicarea cel puţin a unui articol științific

Art. 26. Studenții-doctoranzi beneficiază în mod gratuit de consiliere psihologică și orientare în carieră, prin intermediul Departamentului de Consiliere și Orientare pentru Carieră.

Art. 27. În situațiile prevăzute la art.24, consiliile școlilor doctorale pot propune și alte forme de sprijin, care se avizează de decanat și de directorul CSUD și se aprobă de către Consiliul de Administraţie al Universității, în limita bugetului aprobat.

V.Dispoziții finale

Art. 28. Informațiile privind modalitatea de accesare și acordare a burselor se fac publice prin afișarea pe pagina web (inclusiv cea a CSUD) și la sediul Universității, la începutul anului universitar, sau ori de câte ori apar modificări.

Art. 29. Anunțurile pentru depunerea cererilor și documentelor justificative în vederea obținerii unor categorii de burse vor fi publicate pe pagina web și la avizierul fiecărei școli doctorale cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea acestora.

Art. 30. Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la bugetul de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naționalitatea, cetățenia, orientarea sexuală, apartenența politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite ori cu activitate conformă cu legislația europeană în vigoare, numărul de ani petrecuți în alte instituții de învățământ, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse.

EU e-Privacy Directive