UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

SCOALA DE STUDII UNIVERSITARE DOCTORALE IN DOMENIUL ECOLOGIE

Declaraţia candidatului cu privire la autenticitatea documentelor prezentate la dosarul de înscriere la concursul de admitere

Subsemnatul / Subsemnata _______________________________________, cetățean din țara _____________________________________________________, candidat / ă la concursul de admitere la studii universitare de doctorat, Facultatea de Biologie, de Studii Universitare Doctorale in Domeniul Ecologie, forma de învățământ cu frecvență cu bursă/fără bursă/fecvență redusă/taxă, declar pe proprie răspundere că toate actele și documentele prezentate la dosarul de admitere reprezintă înscrisuri autentice (nefalsificate) și că am luat cunoștință de faptul că, dacă se dovedește că acestea nu sunt autentice, urmează să fiu eliminat/ă din concurs / exmatriculat/ă din Universitate.

Data,                                                                                       Semnătura candidatului

______________                                                                     __________________

EU e-Privacy Directive