ADMITEREA LA FACULTATEA DE BIOLOGIE:
ON-LINE / SEDIUL FACULTĂȚII

Admitere iulie master 2023

Pentru sesiunea iulie 2023 Facultatea de Biologie oferă viitorilor studenți posibilitatea de a se înscrie online
accesând o platformă informatică ce va fi afișată în perioada respectivă sau fizic (prin depunerea unui dosar care va
conține toate actele necesare înscrierii) la sediul Facultății de Biologie din Spl. Independenței nr. 91-95, sector 5,
București.
- Candidații care se înscriu on-line NU trebuie să vină la sediul Facultății de Biologie.
- Candidații care doresc să se înscrie la sediul Facultății de Biologie trebuie să respecte următorul program:


Luni – Vineri – orele 9.00 – 14.00
Sâmbătă – Duminică –  – înscrieri doar online

 

CALENDAR ADMITERE 2023 
 
Perioada de înscrieri: 7 – 14 iulie 2023
Examene: 17-21 iulie 2023
Rezultate: 25 iulie 2023
Confirmarea locului ocupat/ Retrageri dosare: în perioada 25 - 27 iulie 2023
Rezultatele finale vor fi anunțate: în 28 iulie 2023
Sesiunea admitere septembrie va avea loc în situația în care răman locuri libere.
Platforma de înscriere va funcționa începând cu data de 7 iulie 2023, ora 09.00 și se va închide pe 14 iulie 2023, ora 14.00
 

Informații despre tematica si bibliografia de examen se pot accesa pe www.bio.unibuc.ro -
https://www.bio.unibuc.ro/index.php/departamente

 

Cifrele de școlarizare vor fi postate pe site după aprobarea Senatului U.B.
În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de
departajare:
     - nota obţinută la examenul de licență;
     - media anilor de studii la programul de licență.


Modalitate de concurs:
- Proba 1- Examen
- Proba 2 - Interviu

Media minimă de admitere este 7 (şapte)

Fiecare candidat poate opta pentru 1 sau 2 programe de master, în care menționează programul / programele de studii în
ordinea preferințelor. La fiecare opțiune de program de studii se trece și preferința pentru buget sau taxă. Nu se acceptă
schimbarea ordinii opțiunilor.


Acte necesare:
 - Fișa tip de înscriere;
 - Diplomă de licenţă şi supliment diplomă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă de licență
pentru promoția 2023;
 - Diplomă de bacalaureat în original sau copie certificată conform cu originalul;
 - Certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul;
 - Certificatul de căsătorie în copie certificată conform cu originalul (dacă este cazul);
 - 3 fotografii ¾ cm;
 - Copie după cartea de identitate sau pașaport;
 - Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 - Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul
întocmirii;
 - Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această
taxă.
- Candidații care au fost/sunt studenți la alt program de master si absolvenții programelor de licență de lungă durată
(ciclul I și ciclul II) – trebuie să aducă o adeverință eliberată de secretariatul facultății respective din care să rezulte:
numărul de ani urmați, forma de finanțare pe anii de studiu (buget sau taxă) și dacă au beneficiat sau nu de bursă.
- Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru romi este necesară o recomandare din partea unei organizații legal
constituite a romilor, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia romă.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din
următoarele documente:
- copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
- adeverinţă de la casa de copii/centru de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a
susţinătorilor legali;
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali
ai candidatului.


Pentru studiile universitare organizate într-o limbă straină (engleză) admiterea va conține obligatoriu o probă de
competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.


Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăți sau domenii din cadrul Universității din
București sau din alte instituții de învățământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate
(domeniu) pe locurile finanțate de la buget pe durata normală de studii. Candidatul admis la cel mult două universități
sau facultăți sau specializări concomitent este obligat să opteze pentru aceea la care dorește să fie admis pe locurile
finanțate de la buget, prin prezentarea dosarului cu acte de studii în original în termenul stabilit de facultate.
NEPREZENTAREA DIPLOMELOR ÎN ORIGINAL din vina exclusivă a candidatului admis, DUCE LA PIERDEREA LOCULUI
FINANȚAT DE LA BUGET.


Taxa de înscriere pentru admitere este de 250 lei.

Taxa anuală este de 4700 lei


În perioada înscrierilor, posibilitățile de plată sunt:
Prin transfer bancar/ordin de plată în contul RO97 RNCB0076010452620 308
Pe site-ul Universității din București (www.unibuc.ro), la adresa www.po.unibuc.ro
Chitanță eliberată la înscriere în cazul în care optați să vă înscrieți la sediul facultății


ADMITERE MASTER DIDACTIC


Perioada de înscrieri: 3 – 16 iulie 2023
Evaluare – 19 iulie 2023
Afișare liste provizorii: 24 iulie 2023
Confirmare locuri: 28 iulie 2023


Se pot inscrie la Masterul Didactic numai absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă din același domeniu
fundamental, corespunzător specializării dobândite prin studiile de licență.


CONDIŢII DE ADMITERE
- Scrisoare de intenție (conform metodologiei de admitere, notată cu ADMIS / RESPINS);


CRITERIU DE SELECȚIE
- Media de la examenul de finalizare a studiilor (100%);


CRITERIU DE DEPARTAJARE
- Media anilor de studii universitare de licență;
- Media de la bacalaureat.


Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente
- Cerere de înscriere tip;
- Scrisoare de intenție;
- Diploma de Bacalaureat, Diploma de Licenţă (adeverință de licență pentru promoția 2023), Suplimentul de Diplomă (în
cazul candidaților care au primit Diploma de Licență)- original și copie;
- Carte de identitate sau pasaport- original și copie;
- Certificat de naştere – original și copie ;
- Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul, original și copie ;
- Document de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României,conform prevederilor CNRED.
- Adeverinţă medicală, din care să reiasă că este apt pentru a urma cariera didactică (se obține de la medicul de familie)- original;
- 3 fotografii ¾ cm,care vor fi depuse în dosar la secretariat, în momentul depunerii dosarului fizic;
- Chitanta de plata taxei de admitere;


Persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere, trebuie să prezinte unul din următoarele documente:
- Copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinților (în cazul orfanilor de ambii părinți);
- adeverință de la casa de copii / centrul de plasament (în cazul celor aflați în această situație) - original;
- adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat,a susținătorilor legali) - original;
- adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București, pentru
susținătorii legali ai candidatului ) - original;


Taxa de înscriere pentru admitere este de 250 lei.

Taxa anuală este de 4700 lei


În perioada înscrierilor, posibilitățile de plată sunt:
Prin transfer bancar/ordin de plată în contul RO97 RNCB0076010452620 308
Pe site-ul Universității din București (www.unibuc.ro), la adresa www.po.unibuc.ro
Chitanță eliberată la înscriere în cazul în care optați să vă înscrieți la sediul facultății