Facultatea de Biologie - Universitatea Bucuresti

Splaiul Independentei 91-95

 • Măreşte caracterele
 • Dimensiune normală caractere
 • Micşorează caracterele

A D M I T E R E 2 0 1 7 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Email Imprimare PDF

Rezultate eseu motivational - 19 iulie

Atentie: Perioada de confirmări se prelungeste pâna pe 28 iulie 2017, ora 12.


Perioada de înscriere : 10- 18 iulie 2017

Înscrierea are loc la sediul Facultății de Biologie, din strada Splaiul Independenței 91-95 (pentru localizarea pe harta urmariti link-ul).

   

 

 •    10 - 14 IULIE 2017  – orele 900-1400
 •    15, 16 IULIE 2017 – orele 900-1200
 •    17,18 IULIE 2017  – orele 900-1400  

Admiterea 2017 vine cu o nouă facilitate oferită de Universitatea din București candidaților săi. Absolvenții de liceu pot achita taxa de înscriere online, prin completarea formularului disponibil la adresa: www.po.unibuc.ro

Candidați la admiterea 2017 la Universitatea din București, beneficiază și de acces gratuit în spațiul Grădinii Botanică „Dimitrie Brândză”. De această facilitate se pot bucura alături de alte trei persoane.

 Universitatea din București asigură în acest an cazare gratuită, în căminele sale, pentru maxim trei nopți, candidaților la admiterea 2017. Mai multe informatii ...

 

Selecţia candidaţilor se face astfel:
 • Proba I- Eseu - probă eliminatorie, notat cu admis/respins

Eseul se depune împreună cu dosarul de înscriere.

Afişare rezultate proba I – Eseu – 19 iulie 2017

Contestaţiile se depun în data de 20 iulie 2017 la secretariat între orele 9 - 12.

 • Proba II - 100% media de la bacalaureat

Afişarea rezultatelor preliminare (pentru candidații care pot opta  pentru un loc de la buget, taxă):  22 iulie 2017

Departajarea candidaţilor situați pe ultimul loc cu aceeași medie se face astfel: are prioritate candidatul cu nota cea mai mare la limba română scris la examenul de bacalaureat.

NUMĂR DE LOCURI FINANȚATE PRIN GRANTURI DE STUDII (buget):

 • Programul de studii Biologie (învățământ cu frecvență, 3 ani) – 56 locuri
 • Programul de studii Biochimie (învățământ cu frecvență, 3 ani)  – 37 locuri
 • Programul de studii Ecologie şi protecţia mediului (învățământ cu frecvență, 3 ani) – 27 locuri
 • NUMĂR DE LOCURI TAXĂ: 
 • Biologie – 64
 • Biochimie – 43
 • Ecologie și Protecția Mediului – 33
 • Taxa de înscriere pentru admitere este de 150 lei.
 • Taxa asigura posibilitatea înscrierii la toate cele trei programe de studiu. Se achită la sediul facultății, la înscriere, după verificarea dosarului.
 • Pentru locurile cu taxă, taxa anuală este de 3.200 lei  (se poate achita în 2 tranșe).

 • Criterii de admitere pentru olimpici:

- Absolventii de liceu cu distincţii la Olimpiadele Scolare Internaţionale (premiile I, II, III, menţiuni, premii speciale) în unul din cei 4 ani de studiu la disciplinele Biologie, Chimie şi cu distincţii la Olimpiadele Scolare Naţionale (premiile I, II, III, mentiuni)  în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu la disciplinele Biologie, Chimie;

-  Absolventii de liceu cu distincţii obţinute la Concursuri Internaţionale de Proiecte de Mediu.

P R E C I Z Ă R I admitere studii de licență - iulie 2017

 

Acte necesare pentru înscriere admitere licenţă:

(Atentie! Pentru a se putea face copie certificată cu originalul, trebuie să prezentați actul în original și o copie simplă a acestuia!)

Pe fișa de înscriere opțiunile trebuie trecute în ordinea dorită de candidat (minim o opțiune - maxim 6 opțiuni), program de studiu/ forma de finațare (buget sau taxă).

 • Eseu motivaţional (maxim 350 cuvinte)

Pentru întocmirea eseului motivațional va rugăm să includeți următoarele aspecte:

- Care sunt motivele pentru care ați ales programul de studiu?

- Care credeți că sunt atuurile dumneavoastră?

- Ce așteptări aveți la absolvirea programului de studiu ales?

- Ce planuri de viitor aveți?

 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2017) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • Certificatul de naştere în copie certificata cu originalul;
 • Diploma de olimpic, numai pentru candidații care se înscriu ca olimpici;
 • Certificatul de căsătorie în copie certificata cu originalul (dacă este cazul);
 • 2 fotografii tip 3/4;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de dispensarul teritorial de care aparţin din care să rezulte că este apt pentru admitere la facultate;
 • Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă (se achita in sala de inscriere);
 • Dosar plic.

 Confirmarea locurilor la buget / taxă

Indiferent de tipul de loc ocupat în listele afișate în data de 22 iulie 2017

(buget / taxă / lista de așteptare)

Pentru locurile de la buget se vor lua în calcul

- dosarele candidaților care au depus diploma de bacalaureat în original în perioada de înscriere la facultate (10-18 iulie 2017) și

- dosarele la care se va depune diploma de bacalaureat în original în perioada 23-26 iulie 2017. 

 Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la buget (în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere 2017 studii universitare de licență).

¨   Candidații care doresc să confirme pentru locurile cu taxă, vor completa în perioada 23 – 26 Iulie 2017, orele 9 – 14, la secretariat o cerere tip în care solicită un loc cu taxă, specificând și programul de studii (specializare) pentru care optează. Jumătate din taxă se achită în perioada 1,4,5,6 septembrie 2017 la casieria Facultății de Drept subsol – 1550 lei. (chitanța trebuie adusă la secretariatul facultății).

OPŢIUNI PENTRU ADMITERE

¨    ATENŢIE! Candidaţii vor fi declaraţi admişi în funcţie de media obţinută la bacalaureat, în ordinea opţiunilor exprimate în fișa de înscriere, fiecare candidat poate face între 1 și 6 opțiuni de înscriere, în care menționează programul / programele de studii în ordinea preferințelor.

¨    La fiecare opțiune de program de studii se trece și preferința pentru buget sau taxă.

¨  

¨   Se va genera un nou clasament doar cu dosarele candidaților care au confirmat un loc la buget sau taxă în perioadele 10-18 iulie 2017 și 23-26 iulie 2017 indiferent de locul ocupat în listele preliminare (buget / taxă / listă așteptare). Candidații care nu au confirmat un loc la buget sau taxă vor fi retrași automat din clasament.

!! Perioada de confirmări se prelungeste pâna pe 28 iulie 2017, ora 12.

Rezultatele finale în urma confirmărilor vor fi afisate pe data de

30 iulie 2017

¨   Nu se va face înmatricularea studentilor în următoarele cazuri:

-        Fără chitanta de plata a taxei pentru semestrul I.

-        Fără confirmarea locului de la buget

 • Pentru cetăţenii străini - un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de M.E.N.;

Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a foii matricole. Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii. (vezi site-ul http://www.cnred.edu.ro/)

 • Pentru candidații care au fost/sunt studenți la altă facultate: adeverința de la altă facultate din care să rezulte numărul de ani urmați, forma de finanţare pe anii de studiu (buget sau taxa) şi dacă au beneficiat sau nu de bursă.

 • Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:
 • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Candidaţii romi care doresc să participe la concursul de admitere, pe locurile distincte, alocate pentru cetăţenii de etnie romă, vor depune, în perioada înscrierilor:

O cerere de intenţie la Rectoratul Universităţii – Direcţia Generală Secretariat şi, în aceeaşi zi, dosarul de concurs la facultate.

La dosarul de admitere o recomandare emisă de una din organizaţiile legale constituite ale romilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă si nu faptul ca acesta este membru al organizaţiei în cauză.

--------------------------

Metodologia admiterii  

 


Lista candidatilor inscrisi la Facultatea de Biologie in data de:

 

   
     
     
     

Peinscriere camine anul I