UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

ȘCOALA DOCTORALĂ DE BIOLOGIE

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂȘURĂRII 

CONCURSULUI DE ADMITERE 2018 LA

STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

 I. Norme de organizare

Concursul de admitere la studii universitare de doctorat, din sesiunea septembrie 2017 în cadrul Școlii Doctorale de Biologie, Universitatea din Bucureşti, va avea loc conform Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice Nr. 6102/15.12.2016 și ordinul Ministrului nr.3062/16.01.2018 privind modificarea Anexei la Ordinul nr.6102/15.12.2016 şi prezentei metodologie.

(1) Concursul de admitere la doctorat se organizează de către Școala Doctorală de Biologie în conformitate cu prevederile legale menționate, care vor fi aduse la cunoştinţă celor interesaţi prin afişare și postare pe pagina web a facultății http://www.bio.unibuc.ro/index.php?option=com_content&view=category&id=110&Itemid=223

(2) Procedura de admitere la doctorat cuprinde:

a. admiterea propriu-zisă la doctorat;

b. alocarea locurilor finanţate de la bugetul de stat prin granturi doctorale;

c. alocarea burselor finanţate de la bugetul de stat.

(3) Admiterea la studiile universitare de doctorat, la forma de învăţământ cu frecvenţă, se organizează de către Școala Doctorală de Biologie în Septembrie 2018, prin concurs pentru:

a. locuri finanțate de la buget cu bursă

b. locuri finanțate de la buget fără bursă

c. locuri finanțate de la buget cu frecvență redusă

d. locuri cu taxă


II. Calendarul admiterii:

Înscrierile şi concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se desfășoară conform calendarului aprobat de Senatul Universitații din București:

Înscrieri: 7 – 14 septembrie 2018

Concurs de admitere: 18 septembrie 2018

Data limită de afișare a rezultatelor: 23 septembrie 2018


III. Condiţii generale de înscriere la concurs

(1) La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta candidaţi care deţin diploma de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii(1) La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta candidaţi care deţin diploma de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii2nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, ca fiind studii universitare de master, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

(2) Înscrierile se fac la Școala Doctorală de Biologie, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 91-95, sector 5, București sau online. Pentru înscriere, candidatii vor prezenta următoarele acte într-un dosar, pe care se va scrie cu litere de tipar numele şi prenumele, cu iniţiala tatălui/mamei, domeniul de doctorat şi conducătorul de doctorat:

 • 2 fotografii tip buletin;
 • Copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport etc);
 • Certificat de naştere, copie - certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • Certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui, copie - certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie - certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale;
 • Diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii - certificarea conformității cu originalul de către secretariatul școlii doctorale;
 • Diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii - certificarea conformității cu originalul se poate face de către secretariatul școlii doctorale. Absolvenţii de master promoţia 2018 pot depune la dosar adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de masterat.
 • Pentru cetăţenii străini - certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii române/certificat de competenţă lingvistică de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională în cazul în care programul de doctorat se va desfăşura   într-o limbă de circulaţie internaţională, exceptând candidaţii, cetăţeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de circulaţie internaţională;
 • Copii ale lucrărilor științifice publicate in extenso și sub formă de rezumat; În cazul lucrărilor publicate sub formă de rezumat, se anexează la dosar copie după: rezumat, coperta volumului de rezumate, etc.
 • Formular (Model) în care se propune tema în concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific;
 • Proiectul de cercetare cu structura prezentată la Art. 4 (3) și slide-urile prezentării PowerPoint ca anexă a proiectului. Slide-urile prezentării PowerPoint vor fi prezentate ca anexă la proiectul doctoral și depuse la comisia de concurs în momentul susținerii interviului.
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (se achită la sediul facultății, la înscriere). Personalul încadrat în Universitatea din Bucureşti este scutit de plata taxei de înscriere.
 • Dosarul poate fi transmis online către secretariatul școlii doctorale la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pentru verificare, urmând ca dosarul fizic sa fie depus până la prima probă de concurs. În cazul în care dosarul se transmite online acesta va conține și declarația pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor din dosarul online (Model declarație pe propria răspundere).

(3) Candidaţii, cetăţeni străini non-UE sau bursieri ai Statului Român, se vor adresa Departamentului Relaţii Internaţionale / Biroul Relaţii Externe în vederea înscrierii la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat.(3) Candidaţii, cetăţeni străini non-UE sau bursieri ai Statului Român, se vor adresa Departamentului Relaţii Internaţionale / Biroul Relaţii Externe în vederea înscrierii la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat.

(4) Candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligaţia de a prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a atestatului de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în conformitate cu O.M.E.N.C.Ş. nr. 6102/2016, art. 55.

(5) O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de doctorat. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studentul-doctorand.

Orice alte detalii în legătură cu admiterea la studiile universitare de doctorat pot fi obţinute la sediul Scolii Doctorale de Biologie și de pe site-ul Facultății de Biologie: http://www.bio.unibuc.ro/index.php?option=com_content&view=category&id=110&Itemid=223


IV. Desfășurarea concursului

(1) Concursul de admitere la doctorat se desfăşoară la Facultatea de de Biologie, în prezența comisiei de doctorat.

(2) Admiterea propriu-zisă la studiile universitare de doctorat este procesul de selecţie a candidaţilor pentru fiecare poziţie vacantă de student-doctorand, aprobată de Consiliul Şcolii Doctorale pentru respectivul conducător de doctorat. Selecţia candidaţilor la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată de către conducătorul de doctorat împreună cu comisia de admitere, în limita locurilor vacante aprobate.

(3) Alocarea locurilor finanţate de la bugetul de stat prin granturi doctorale şi a burselor finanţate de la bugetul de stat se face de către Consiliul Şcolii Doctorale prin clasificarea tuturor candidaţilor dintr-un domeniu de doctorat pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi; în caz de medii egale, departajarea candidaţilor se va face pe baza criteriilor prevăzute în metodologia proprie de admitere a şcolii doctorale. Pe lista unică sunt incluşi toţi candidaţii declaraţii admişi specificându-se dacă sunt admişi pe locuri finanţate de la buget cu bursă, pe locuri finanţate de la buget fără bursă sau pe locurile cu taxă.

(4) Conducătorii de doctorat din cadrul Școlii Doctorale de Biologie au disponibilitatea de a conduce teze de doctorat în limba română și în următoarele limbi de circulație internațională: engleză, franceză, germană, rusă.

(5) Numărul locurilor finanțate de la buget cu bursă pentru fiecare conducător de doctorat va fi repartizat în funcție de numărul solicitărilor și al doctoranzilor aflați în stagiu (maxim 8 doctoranzi conform legislației în vigoare, peste această limită, dar fără a se putea depăși numărul maxim de 12 studenți-doctoranzi, este necesară aprobarea prealabilă a Consiliului Scolii Doctorale).

(6) Concursul de admitere cuprinde două probe: (1) Evaluarea dosarului (pondere 40%); (2) interviu (pondere 60%). Interviul constă în susținerea de către candidat în fața comisiei de admitere (timp de 10-15 minute) a unui proiect doctoral.

(7) În cazuri speciale, la cererea motivată a candidatului cu avizul consiliului Școlii Doctorale și cu aprobarea conducerii Universității din București, concursul de admitere se poate desfășura prin videoconferință. În acest caz, înregistrarea audio-video a susţinerii concursului de admitere este obligatorie şi se arhivează împreună cu celelalte documente ale admiterii.

Structura proiectului doctoral va fi următoarea:

a. Titlul proiectului (care trebuie să fie adecvat scopului);

b. Motivație, impact (se referă la importanța cercetărilor preconizate din punct de vedere științific și social);

c. Stadiul actual al cunoașterii [(se realizează pe baza a cel puțin 20 de articole științifice de sinteză și originale recente, care vor fi citate în text (max. 2 pagini)];

d. Scop și obiective principale (o teză de doctorat are un scop bine precizat și câteva obiective care să se adreseze problemelor punctuale care  vor fi probabil elucidate);

e. Plan experimental și metodologie pe cei trei ani și principalele metode ce vor fi folosite (max. 2 pagini);

f. Rezultate așteptate (max o jumătate de pagină);

g. Contribuții originale potentiale pe plan național și internațional (max o jumătate de pagină);

h. Bibliografie

Proiectul doctoral va fi redactat pe format A4, toate marginile de 2,5 cm, font Times New Roman 12, cu diacritice, la un rând, text aliniat justify.

Proiectul doctoral se depune la dosar pe suport de hârtie și se trimite în format Pdf la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(8) În sesiunea septembrie 2018 la Școala Doctorală de Biologie se organizează o comisie unică de admitere formată din:

a. Președinte – directorul Școlii doctorale de Biologie

b. Membri – conducători de doctorat cu expertiză în domeniile științifice arondate domeniului fundamental Biologie

c. Conducătorul de doctorat care are candidați. În caz de indisponibilitate, conducătorul de doctorat trimite în scris conducerii Scolii Doctorale de Biologie acordul privind admiterea la doctorat a candidaților pe care îi va coordona.

d. Secretar de comisie

e. Membru supleant - conducător de doctorat cu expertiză în domeniile științifice arondate domeniului fundamental Biologie

 

      (9) Criterii de evaluare:

Nr. crt.

CRITERIU

NOTA

   PONDERE

Proba 1: EVALUAREA DOSARULUI (PONDERE 40%)

1

Media generală de licență (media celor trei ani de studii + media la examenul de licență/2)*

N1

0,40

2

Media master (media celor doi ani de master + nota examen disertație/2)

N2

0,20

3

Lucrări științifice publicate ISI**

       N3

       0,10

4

Lucrări științifice publicate BDI**

N4

0,04

5

Lucrări științifice comunicate***

N5

0,20

6

Alte activități (Stagii/cursuri de formare profesională; mobilități Erasmus, etc)

N6

0,05

PROBA 2: INTERVIU (PONDERE 60%)

7

Redactarea proiectul de cercetare

N7

0,50

8

Prezentarea proiectului de cercetare

Susținerea de către candidat în fața comisiei de admitere, timp de 10-15 minute, a unui proiect doctoral, urmată de întrebări/clarificări

N8

0,50


*Media generală de licență minimă de înscriere la doctorat pentru locuri finanțate de la buget cu bursă este 7,50.

Pentru candidații din Uniunea Europeană (UE) se va realiza conversia conform Grilei de conversie a notelor și calificativelor elaborată de Universitatea din București.

**Se va lua în considerare calitatea articolelor și nu numărul lor.

În categoria ISI intră articole publicate în reviste cu factor de impact.

În categoria BDI intră articole publicateîn reviste indexate în Baze de Date Internaționale.

***Sunt luate în considerare lucrările științifice comunicate la care candidatul este autorulcare a prezentat lucrarea.

N1- N8 reprezintă nota

Candidații non-UE vor susține doar proba de interviu.


V. Rezultatele concursului

(1) Fiecare membru al comisiei va nota candidații prin însumarea punctajului de la criteriile 1-8, înmulțit cu coeficientul de ponderare. Nota la concursul de admitere a fiecărui candidat este media, calculată cu două zecimale fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

(2) Comisia de admitere clasifică toți candidații pe o lista unică, în ordinea descrescătoare a mediilor. Candidaţii declarați admiși vor fi repartizați în ordinea descrescătoare a mediilor, pentru locuri finanțate de la buget cu bursă, locuri finanțate de la buget fără bursă, locuri finanțate de la buget cu frecvență redusă și locuri cu taxă.

(3) În cazul în care există egalitate între candidații clasați pe ultimul loc, departajarea se va face în funcție de media generală master/media generală licenţă în absenţa studiilor de master.

(4) Media minimă de admitere la studiile universitare de doctorat este 7 (şapte). Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

(5) Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la Şcoala Doctorală de Biologie, la care aceştia au candidat şi pentru sesiunea respectivă.

(6) Rezultatele concursului de admitere sunt validate de Consiliul Şcolii Doctorale şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere a Universităţii din Bucureşti, înainte de afişare.

(7) Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisia Centrală de Admitere a Universităţii din Bucureşti, se aduc la cunoştinţă prin afişare la sediul Școlii doctorale de Biologie și pe pagina web http://www.bio.unibuc.ro/ în termen de cel mult 48 ore de la data finalizării acestuia.

(8) Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.

(9) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la studiile universitare de doctorat în baza rezultatului concursului pentru anul universitar 2018/2019 prin decizia Rectorului Universităţii din Bucureşti.

(10) Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, în cel mult 48 ore de la depunerea cererii, obligatoriu gratuit, pe baza actelor de identitate, după afişarea rezultatelor finale.

(11) Eventualele contestaţii în cazul probelor scrise se depun la Secretariatul Şcolii Doctorale, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, iar rezultatele acestora se comunică în 2 (două) zile după încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. Probele orale nu se contestă.

(12) Termenul de depune a actelor în original la dosarul candidatului admis pe loc finanțat de la buget este de 5 zile de la afişarea rezultatelor. Neprezentarea diplomei în original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanţat de la buget.


VI. Dispoziţii finale

(1) Universitatea din Bucureşti percepe taxă de înscriere la concursul de admitere de la candidaţi pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere la Școala Doctorală de Biologie este 300 lei.

(2) Taxele nefolosite, din motive obiective, pot fi restituite, la cerere, cu avizul conducerii facultăţii, al Directorului General Administrativ şi cu aprobarea conducerii Universităţii din Bucureşti.

(3) Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate si personalului încadrat în Universitatea din Bucuresti. Aceştia sunt scutiţi o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior.

(4) Scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere se face de către conducerea facultăţii în care funcţionează fiecare Şcoală Doctorală numai pe baza actelor prezentate de candidaţi din care să rezulte că fac parte din una din categoriile enunţate mai sus.

(5) Pentru cetăţenii străini care solicită înscrierea la studiile universitare de doctorat pe cont propriu valutar sau cu finanțare guvernamentală se pot organiza sesiuni extraordinare la propunerea Şcolii Doctorale şi cu aprobarea conducerii Universităţii din Bucureşti, cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentei metodologii.