Facultatea de Biologie - Universitatea Bucuresti

Splaiul Independentei 91-95

 • Măreşte caracterele
 • Dimensiune normală caractere
 • Micşorează caracterele

METODOLOGIE ADMITERE DOCTORAT – SEPTEMBRIE 2016

Email Imprimare PDF

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

ȘCOALA DOCTORALĂ DE BIOLOGIE

  

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA

STUDIILE UNIVERSITARE DE  DOCTORAT

Art. 1. Norme de organizare

 1. Concursul de admitere la studii universitare de doctorat, din sesiunea septembrie 2016 în cadrul Școlii Doctorale de Biologie, Universitatea din Bucureşti, va avea loc conform legislaţiei în vigoare, Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi prezenta metodologie.
 2. Concursul de admitere la doctorat se organizează de către Școala Doctorală de Biologie în conformitate cu prevederile legale menționate, care vor fi aduse la cunoştinţă celor interesaţi prin afişare și postare pe pagina web a facultății http://www.bio.unibuc.ro/index.php?option=com_content&view=category&id=56:doctorat-in-biologie&Itemid=108&layout=default
 3. Concursul de admitere la doctorat cuprinde:
  1. admiterea propriu-zisă la doctorat;
  2. alocarea locurilor finanţate de la bugetul de stat prin granturi doctorale;
  3. alocarea burselor finanţate de la bugetul de stat.
 4. Admiterea la studiile universitare de doctorat, la forma de învăţământ cu frecvenţă și cu frecvență redusă, se organizează prin concurs pentru:
  1. locuri finanțate de la buget cu bursă
  2. locuri finanțate de la buget fără bursă
  3. locuri cu taxă

Art. 2. Calendarul admiterii:

 1. Înscrierile şi concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se desfășoară conform calendarului aprobat de Senatul Universitații din București, care devine anexă a prezentei Metodologii (Anexa 1).

 Art. 3. Concursul de admitere

 1. Conducătorii de doctorat din cadrul Școlii Doctorale de Biologie au disponibilitatea de a conduce teze de doctorat în limba română și în următoarele limbi de circulație internațională: engleză, franceză, germană, rusă.
 2. Concursul de admitere cuprinde două probe: (1) Evaluarea dosarului; (2) Interviu.
 3. Pentru înscrierea la concursul de admitere candidații trebuie să atașeze la dosar și un certificat de competență lingvistică (copie xerox, nelegalizată). Tipurile de certificate de competenţă lingvistică pentru admiterea la studiile universitare de doctorat 2016 sunt prezentate în Anexa 2 a prezentei Metodologii.
 4. Concursul de admitere constă în elaborarea și susținerea de către candidat în fața comisiei de admitere (timp de 10-15 minute) a unui proiect doctoral, care trebuie să includă o definire teoretică şi critică, o evaluare a tendinţelor ştiinţifice din domeniul de cercetare propus, o bibliografie adecvată şi o proiecţie a traseului de formare doctorală.

Structura proiectului doctoral va fi următoarea:

 1. Titlul proiectului (care trebuie să fie adecvat scopului)
 2. Motivație, impact (se referă la importanța cercetărilor preconizate din punct de vedere științific și social)
 3. Stadiul actual al cunoașterii (se realizează pe baza a cel puțin 20 de articole științifice de sinteză și originale recente și foarte recente, care vor fi citate în text (max. 2 pagini)
 4. Scop și obiective principale (o teză de doctorat are un scop bine precizat și câteva obiective care să se adreseze problemelor punctuale care vor fi probabil elucidate)
 5. Plan experimental și metodologie pe cei trei ani și principalele metode ce vor fi folosite (max. 2 pagini)
 6. Rezultate așteptate (max o jumătate de pagină)
 7. Contribuții originale potentiale pe plan național și internațional (max o jumătate de pagină)
 8. Bibliografie

 

Proiectul doctoral va fi redactat pe format A4, font Times New Roman 12, cu diacritice, la un rând, justify. Slide-urile prezentării PowerPoint vor fi prezentate ca anexă la proiectul doctoral și depuse la comisia de concurs în momentul susținerii interviului.

 5. În sesiunea septembrie 2016 la Școala Doctorală de Biologie se organizează o comisie unică de admitere formată din:

 1. Președinte – directorul Școlii doctorale de Biologie
 2. Membri – conducători de doctorat cu expertiză în domeniile științifice arondate domeniului fundamental Biologie
 3. Conducătorul de doctorat care are candidați. În caz de indisponibilitate, conducătorul de doctorat trimite în scris conducerii Scolii Doctorale de Biologie acordul privind admiterea la doctorat a candidaților pe care îi va coordona.
 4. Secretar de comisie
 5. Membru supleant - conducător de doctorat cu expertiză în domeniile științifice arondate domeniului fundamental Biologie

6. Criteriile de evaluare sunt următoarele:

 

Nr.

crt.

CRITERIU PUNCTE PONDERE
Proba 1: Evaluarea dosarului (Pondere 60%)
1 Media generală de licență (media celor trei ani + media la examenul de licență)* N1 0,2
2 Media master (media generală master + nota examen disertație) N2 0,1
3 Redactarea proiectului de cercetare N3 0,4
4 Lucrări științifice publicate N4 0,2**
5 Lucrări științifice comunicate N5 0,05
6 Alte activități (Stagii/cursuri de formare profesională; mobilități Erasmus, etc) N6 0,05
Proba 2: Interviu (Pondere 40%)
7 Prezentarea proiectului de cercetare și discuții N7 1

*      Media generală de licență minimă de înscriere la doctorat pentru locuri finanțate de la buget este 7,50. Pentru candidații din Uniunea Europeană (UE) se va realiza convertirea conform Grilei de conversie a notelor și calificativelor elaborată de Universitatea din București. Candidații non-UE vor susține doar proba de interviu.

** 0,15 pentru articole publicate în reviste cotate ISI; 0,05 pentru articole publicate în reviste

     din Baze de date internaționale (BDI). Se va lua în considerare calitatea articolelor și nu

     numărul lor.

           N1- N7 reprezinta mediile respectiv nota.

           Nota finala va rezulta prin însumarea punctajului de la fiecare criteriu înmulțit cu

           coeficientul de ponderare.

7. În cazul în care există egalitate între candidații clasați pe ultimul loc, departajarea se va face în funcție de media generală master/media generală licenţă în absenţa studiilor de master.

8. Admiterea la studii universitare de doctorat se va face pentru fiecare poziţie de student-doctorand, declarată vacantă de fiecare conducător de doctorat.

9. Numărul locurilor finanțate de la buget cu bursă pentru fiecare conducător de doctorat va fi repartizat în funcție de numărul solicitărilor și al doctoranzilor aflați în stagiu (maxim 8 doctoranzi conform legislației în vigoare, peste această limită, dar fără a se putea depăși numărul maxim de 12 studenți-doctoranzi, este necesară aprobarea prealabilă a Consiliului Scolii Doctorale).

10. Candidații declarați admiși vor fi repartizați în ordinea descrescătoare a mediilor, pentru locuri finanțate de la buget, locuri finanțate de la buget fără bursă și locuri cu taxă.

Art. 4. Condiţii generale de înscriere la concurs

La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta candidaţi care deţin diploma de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, ca fiind studii universitare de master, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

 1. Înscrierile se fac la Școala Doctorală de Biologie, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 91-95, sector 5, București. Pentru înscriere, candidatii vor prezenta următoarele acte într-un dosar mapă, pe care se va scrie cu litere de tipar numele şi prenumele, cu iniţiala tatălui/mamei, domeniul de doctorat şi conducătorul de doctorat:
  1. cerere/fişă de înscriere - formular tip – la înscriere;
  2.  2 fotografii tip buletin;
  3. copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport etc);
  4. certificat de naştere, copie legalizată;
  5. certificat de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui, copie legalizată;
  6. diploma de bacalaureat sau echivalentă, copie legalizată;
  7. diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii legalizate;
  8. diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă/supliment la diplomă, copii legalizate;
  9. memoriu de activitate ştiinţifică (care să menţioneze nota de absolvire a ciclului de licenţă, master, stagii de cercetare în ţară/străinătate, rezultate, recomandări, participări la sesiuni/congrese ştiinţifice, participare la contracte de cercetare)
  10. lista lucrărilor ştiinţifice  publicate şi copii ale acestora;
  11. formular (Anexa 3Formular de înscriere admitere la studii universitare de doctorat) în care se propune tema în concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific. Formularul va fi semnat de candidat și de tutore.
  12. proiectul de cercetare cu structura prezentată la Art. 3 (4) și slide-urile prezentării PowerPoint ca anexă a proiectului. Slide-urile prezentării PowerPoint vor fi prezentate ca anexă la proiectul doctoral și depuse la comisia de concurs în momentul susținerii interviului. 
  13. certificat de competenţă lingvistică, copie xerox nelegalizată (conform anexei privind tipurile de certificate de competenţă lingvistică, ataşată prezentei metodologii);
  14. pentru cetăţenii străini - certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii române/certificat de competenţă lingvistică de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională în cazul în care programul de doctorat se va desfăşura   într-o limbă de circulaţie internaţională, exceptând candidaţii, cetăţeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de circulaţie internaţională;
  15. chitanţa de achitare a taxei de înscriere (se achită la sediul facultății, la înscriere). Personalul încadrat în Universitatea din Bucureşti este scutit de plata taxei de înscriere.

3. Absolvenţii de master promoţia 2016 pot depune la dosar adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de masterat.

4. Candidaţii, cetăţeni străini non-UE sau bursieri ai Statului Român, se vor adresa Departamentului Relaţii Internaţionale / Biroul Relaţii Externe în vederea înscrierii la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat.

 5. Candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligaţia de a prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a atestatului de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în conformitate cu O.M.E.N.C.Ş. nr. 3107/2016, art. 7, alin. (4).

6. O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de doctorat. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studentul-doctorand.

7. Orice alte detalii în legătură cu admiterea la studiile universitare de doctorat pot fi obţinute la sediul Scolii Doctorale de Biologie și de pe site-ul Facultății de Biologie: http://www.bio.unibuc.ro/index.php?option=com_content&view=category&id=56:doctorat-in-biologie&Itemid=108&layout=default

Art. 5. Rezultatele concursului 

 1. Media minimă de admitere la studiile universitare de doctorat este 7 (şapte).
 2. Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la Şcoala Doctorală la care aceştia au candidat şi pentru sesiunea respectivă.
 3. Comisia de admitere întocmeşte lista unică a candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute.
 4. Rezultatele concursului de admitere sunt validate de Consiliul Şcolii Doctorale şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere a Universităţii din Bucureşti, înainte de afişare.
 5. Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisia Centrală de Admitere a Universităţii din Bucureşti, se aduc la cunoştinţă prin afişare la sediul Școlii doctorale de Biologie și pe pagina web http://www.bio.unibuc.ro/ în termen de cel mult 48 ore de la data finalizării acestuia.
 6. Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt consideraţi eliminaţi din concurs.
 7. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi la studiile universitare de doctorat în baza rezultatului concursului pentru anul universitar 2016/2017 prin decizia Rectorului Universităţii din Bucureşti.
 8. Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, în cel mult 48 ore de la depunerea cererii, obligatoriu gratuit, pe baza actelor de identitate, după afişarea rezultatelor finale.
 9. Termenul de depune a actelor în original la dosarul candidatului admis pe loc finanțat de la buget este de 5 zile de la afişarea rezultatelor. Neprezentarea diplomei în original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanţat de la buget.

Art. 6. Dispoziţii finale

 1. Universitatea din Bucureşti percepe taxă de înscriere la concursul de admitere de la candidaţi pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere. Informaţiile privind nivelul taxelor şi condiţiile de plată se afişează pe pagina web a Facultății de Biologie http://www.bio.unibuc.ro/.
 2. Taxele nefolosite, din motive obiective, pot fi restituite, la cerere, cu avizul conducerii facultăţii, al Directorului General Administrativ şi cu aprobarea conducerii Universităţii din Bucureşti.
 3. Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate si personalului încadrat în Universitatea din Bucuresti. Aceştia sunt scutiţi o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior.
 4. Scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere se face de către conducerea facultăţi în care funcţionează fiecare Şcoală Doctorală numai pe baza actelor prezentate de candidaţi din care să rezulte că fac parte din una din categoriile enunţate mai sus.
 5. Pentru cetăţenii străini care solicită înscrierea la studiile universitare de doctorat pe cont propriu valutar se pot organiza sesiuni extraordinare la propunerea Şcolii Doctorale şi cu aprobarea conducerii Universităţii din Bucureşti, cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentei metodologii.

ANEXA 1

CALENDARUL ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT  SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

Înscrieri: 1-9 Septembrie 2016

Concurs de admitere: 12-18 Septembrie 2016

Data limită de afișare a rezultatelor: 23 Septembrie 2016

 

ANEXA 2

TIPURI DE CERTIFICATE DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 2016

 

 

 

Nr.crt.

 

 

Documentul

Se acceptă la secretariatul facultăţii /

şcolii doctorale

Este nevoie de testare C.L.S.

 

1.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – Departamentul de Limbi Moderne (Universitatea din Bucureşti) – nivel B2

 

X

 

 

2.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universităţile „Al.I.Cuza” din Iaşi, „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara – nivel B2

X

 

 

3.

Diplome ale programelor în limbi străine ale Universităţii din Bucureşti, A.S.E., Universităţii „Politehnica” din Bucureşti

X

 

 

4.

Teste internaţionale (TOEFL, DELF, GOETHE Institut, Cambridge Certificate, etc.)

X

 

 

5.

Diplome şi certificate eliberate de institute culturale străine (Consiliul Britanic, Institutul Francez, Institutul Cervantes, Institutul Italian etc.)

 

X

 

 

6.

Documente din care rezultă o perioadă de studii în străinătate de cel puţin 6 luni conform O.M.

X

 

 

7.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de catedrele de limbi străine ale Universităţii „Transilvania” din Braşov şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa – nivel B2

X

 

 

8.

Diplome şi certificate eliberate de alte universităţi şi organisme – nivel B2  

X

 

Centrul de Limbi Străine al Universităţii din Bucureşti (C.L.S.):

BD. SCHITU MĂGUREANU NR. 1 (DEASUPRA TEATRULUI  BULANDRA),

TEL. 021 312 54 54

ANEXA 3 (model in sectiunea formulare)

 

 

DE ACORD,         

CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT ȘCOALA DOCTORALĂ DE BIOLOGIE

 

 

NUME ȘI PRENUME CANDIDAT.....................................................................................

 

 

TEMA PROPUSĂ:..............................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC:.............................................................................................

 

DATA:

 

SEMNĂTURA CANDIDAT

......................................................................................